سوال کاربر

آیا یک با یک برابر است

تاریخ ثبت : 1402/01/05
پاسخ سایت

پاسخ سایت


آیا یک با یک برابر است

در علم ریاضی و بدون توجه به بحث ادبی، بدیهی است که عدد یک با خودش (یعنی عدد یک) برابر است. 

تاریخ ثبت : 1402/01/05

پاسخ مریم


چه کسی می گوید که یک با یک برابر است 🤪

تاریخ ثبت : 1402/01/07

پاسخ مبینا

سمیرا

معلم پای تخته داد میزد

صورتش از خشم گلگون بود 

و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود 

ولی آخر کلاسی ها

لواشک بین خود تقسیم می‌کردند 

وان یکی در گوشه ای دیگر جوانان را ورق میزد 

برای آنکه بیخود های و هو میکرد و با آن شور بی پایان 

تساوی های جبری را نشان میداد 

خطی خوانا به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک 

غمگین بود 

تساوی را چنین بنوشت 

یک با یک برابر هست 

تاریخ ثبت : 1402/01/10

پاسخ مبینا

سمیرا

از میان جمع شاگردان یکی برخاست 

همیشه یک نفر باید به پا خیزد 

به آرامی سخن  سر داد 

تساوی اشتباهی فاحش و محض است 

معلم 

مات بر جاماند!

و او پرسید 

اگر یک فرد انسان واحد یک بود آیا باز 

یک با یک برابر بود ؟

تاریخ ثبت : 1402/01/10

پاسخ لیلا


اره چون وقتی یه نظریه اثبات بشه میتونیم ازش به عنوان یه پایه و اساس اثبات گزاره های بعدی استفاده کنیم بنابراین یک با یک برابره 

تاریخ ثبت : 1402/06/09
جهت ثبت پاسخ وارد سایت شوید، کلیک کنید.

شما هم می توانید سوال خود را مطرح کنید


رفتن به صفحه پرسش سوال...

سایر سوالات

کلمات کلیدی


آیا یک با یک برابر است

مشاهده کلینیک زیبایی